Polityka prywatności
Spółki OKAM Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka OKAM Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
  • Za pośrednictwem poczty elektronicznej: ochronadanychatokam [dot] pl;
  • Listownie: „OKAM Capital” Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa, z dopiskiem „RODO”.
 3. Państwa dane osobowe były i są przetwarzanie w celu:
  1. marketingu bezpośredniego produktów i usług na podstawie Państwa zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeżeli taka zgoda została przez Państwa wyrażona;
  2. podjęcia konkretnych działań na Państwa żądanie (inicjatora żądania) przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO), jeżeli takie żądanie zostało przez Państwa złożone;
  3. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub do czasu zawarcia umowy o której mowa w ust. 3 pkt 2 lub do czasu skorzystania przez Państwa z praw określonych w ust. 6.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • Pracownicy i współpracownicy Administratora;
  • Podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych w szczególności uwzględniając usługodawców w zakresie obsługi prawnej, marketingowej oraz informatycznej Administratora;
  • Spółki zależne od Administratora, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;
  • Pośrednicy, agenci lub doradcy bankowi, w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody w takim zakresie.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 8. Administrator będzie przetwarzał dane w sposób polegający na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w szczególności na profilowaniu.